فرمهاي مقطع كارشناسي
 
   چارت درسي:
 

   چارت درسي الكترونيك

   چارت درسي قدرت

 

   فرم هاي كار آموزي:

1- آئين نامه ها و فرم هاي كارآموزي

2- فرم نحوه نگارش پروژه و كارآموزي

فصل هاي گزارش كارآموزي :

فصل اول : آشنايي با محل كارآموزي و تاريخچه محل كارآموزي

فصل دوم : فعاليت هاي انجام شده در دوره كارآموزي

فصل سوم : (درحد دو صفحه) جمع بندي نتيجه گيري و پيشنهادها

 

   فرم هاي مربوط به پروژه:

1- فرم پيشنهاد موضوع

2-  فرم اعلام نمره پروژه

3-  فرم نحوه نگارش پروژه و كارآموزي

   بخش نامه ها:

1-مهلت نمره

2-آئين نامه آموزشي

    سيلابس ها:

1-  چارت ترم بندي شده: 92

2- جدول پيش نياز دروس

۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين
 
 
 
Powered by DorsaPortal